Warunki gwarancji.
A. Producent udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty katalogowe:
•10 lat na szczelność grzejników odlewanych aluminiowych montowanych fabrycznie,
• 8 lat na powłokę grzejników stalowych we wszystkich kolorach palety RAL i specjalnych,
• 8 lat na powłokę grzejników odlewanych żeliwnych we wszystkich kolorach palety RAL i wybranych wykończeniach z palety specjalnej,
• 8 lat na szczelność grzejników stalowych oraz odlewanych żeliwnych montowanych fabrycznie,
• 4 lata na powłokę grzejników chromowanych,
• 3 lata na powłokę grzejników odlewanych aluminiowych,
• 2 lata na wybrane powłoki grzejników odlewanych żeliwnych.

Grzałki elektryczne do grzejników oraz podzespoły elektryczne w grzejnikach elektrycznych:
• 2 lata.
Poręcze, uchwyty oraz wsporniki sanitarne:
• 3 lata na powłokę produktów we wszystkich kolorach palety RAL i specjalnych,
• 3 lata na powłokę chromową.

Akcesoria grzejnikowe i grzałkowe:
• 2 lata.

B. Okres gwarancji liczony jest od momentu zakupu produktu przez Konsumenta, z zastrzeżeniem, że w przypadku:
• dla grzałek okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji.
• dla grzejników stalowych okres gwarancji na powłokę malarską oraz szczelność wynosi 8 lat, lecz nie więcej niż 9 od daty produkcji.
• dla grzejników chromowanych okres gwarancji na powłokę chromowaną wynosi 4 lata, lecz nie więcej niż 5 lat od daty produkcji.
• dla grzejników żeliwnych okres gwarancji na powłokę malarską wynosi 2 lata, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji, zaś na szczelność zestawów montowanych fabrycznie 8 lat, lecz nie więcej niż 9 lat od daty produkcji.
• dla poręczy sanitarnych, uchwytów i wsporników okres gwarancji wynosi 3 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 4 lata od daty produkcji.

C. W momencie odbioru Klient zobowiązany jest do weryfikacji jakości, kompletności produktu oraz jego zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodności Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy, przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji. W przypadku braku zgłoszenia wad lub niezgodności produktu przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania produktu, przyjmuje się, że Sprzedawca wydał produkt bez wad oraz tym samym Klient potwierdza pełnowartościowość otrzymanego produktu oraz jego zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego w dostawie, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkodowego z kurierem przy odbiorze. Protokół szkodowy jest podstawą zgłaszania roszczeń dotyczących uszkodzeń w transporcie.

D. Zgłoszenie przez Konsumenta reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji następuje bezpośrednio u Producenta lub za pośrednictwem Partnera Handlowego poprzez wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: serwis@termaheat.pl oraz dostarczenie produktu lub dokumentacji zdjęciowej (jeśli demontaż jest niemożliwy), dowodu zakupu oraz tabliczki znamionowej. Brak dostarczenia któregokolwiek z ww. dokumentów upoważnia Producenta do odmowy przyjęcia zgłaszanej reklamacji.

E. Producent rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne z tytułu udzielonej gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia lub dłuższym, ustalonym indywidualnie, jeśli reklamacja wymaga wykonania szczegółowej ekspertyzy produktu. 304 Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest na podstawie dostarczonego produktu lub dokumentacji zdjęciowej.

F. W przypadku uznania reklamacji Producent zobowiązuje się do naprawy reklamowanego produktu lub przygotowania nowego produktu na wymianę, gdy naprawa reklamowanej sztuki nie jest możliwa. Termin naprawy lub produkcji uzgadniany jest z Klientem indywidualnie.

G. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. Koszty wymiany produktu wynikające z reklamacji, takie jak koszty demontażu, dostarczenia produktu Konsumentowi, robocizny oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, obciążają Partnera Handlowego (tj. przedsiębiorcę sprzedającego produkt bezpośrednio Konsumentowi). partycypacja Producenta w kosztach wymiany lub ich zwrot Partnerowi Handlowemu ustalane są indywidualnie pomiędzy Producentem a Partnerem Handlowym. Koszt nowego produktu, w tym dostarczenia go do Partnera Handlowego, obciąża Producenta.

H. Świadczeniem gwarancyjnym objęte są wszelkie wady produktu powstałe z winy Producenta po jego dostarczeniu lub zaistniałe w czasie jego użytkowania, za wyjątkiem:
• uszkodzeń transportowych zawinionych przez przewoźnika lub powstałych w czasie wyładunku towaru (dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy Partnerem Handlowym i Producentem); warunki uznania reklamacji uszkodzeń transportowych określa pkt 4E niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy,
• uszkodzeń magazynowych (produkt przyjęty do składowania uważa się za wolny od wad, za wyjątkiem wad ukrytych, stwierdzonych po rozpieczętowaniu nieuszkodzonego i niezdeformowanego opakowania), • uszkodzeń wynikających ze składowania produktów na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza,
• uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego (niezgodnego z Instrukcją Obsługi) montażu, demontażu lub eksploatacji,
• uszkodzeń będących skutkiem użytkowania grzejnika niezgodnie z wymogami Instrukcji Obsługi (w zakresie np. zasilania grzejnika niedozwolonym czynnikiem roboczym, zastosowania nieodpowiednich parametrów czynnika roboczego, doprowadzenia do wzrostu ciśnienia roboczego medium przekraczającego dozwoloną wartość, użytkowania grzejnika w układzie otwartym, użytkowania grzejnika w układzie wody użytkowej oraz innych, wskazanych w Instrukcji Obsługi wymogów),
• uszkodzeń powstałych wskutek zainstalowania produktu w pomieszczeniach z obecnością w atmosferze środków agresywnych, jak np. związki siarki, amoniaku i chloru itp. o stężeniach przekraczających warunki normalne,
• uszkodzeń powstałych wskutek stosowania grzejników elektrycznych z narażeniem elementu grzewczego na strumienie wody (bez uwzględnienia stopnia zabezpieczenia wyrobu),
• uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania elementu grzejnego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
• uszkodzeń powstałych z winy Klienta po odbiorze od Sprzedającego.


I. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek tzw. siły wyższej, rozumianej jako zjawisko przyszłe, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia (np. zdarzenia atmosferyczne, zaburzenia w instalacjach elektrycznych, wojna, klęski żywiołowe).


J. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu cech techniczno- -eksploatacyjnych produktu, o ile są one zgodne z podanymi w instrukcji obsługi czy specyfikacji technicznej.


K. Wprowadzanie zmian i ingerencja w produkt (w zakresie konstrukcji, powłoki itd.) przez Partnera Handlowego lub Klienta skutkuje utratą gwarancji.


M. Trwająca procedura rozpatrzenia reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

N. Instrukcja Obsługi produktu stanowi integralną część gwarancji. Konieczne jest zapoznanie się z jej treścią przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji produktu.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.