Regulamin korzystania ze sklepu TERMA OUTLET

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Internetowy sklep wyprzedażowy termaoutlet.pl prowadzony jest przez TERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplach (Czaple 100, 80-298 Gdańsk), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000069067, posiadającą NIP: 583-10-18-844, REGON: 190558447.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 DEFINICJE

 1. Sklep – internetowy sklep wyprzedażowy termaoutlet.pl prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem termaoutlet.pl.
 2. Przedsiębiorca – TERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplach (Czaple 100, 80-298 Gdańsk), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000069067.
 3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

§ 3 DANE KONTAKTOWE, PRZY POMOCY KTÓRYCH KONSUMENT LUB INNY UŻYTKOWNIK MOŻE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRZEDSIĘBIORCĄ

 1. Adres przedsiębiorstwa: TERMA Sp. z o.o., Czaple 100, 80-298 Gdańsk
 2. Adresy poczty elektronicznej:

§ 4 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem Internetu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są produktami pełnowartościowymi, jednakże nie pochodzącymi ze standardowej oferty Przedsiębiorcy (posiadają np. niestandardowe rozmiary, układy podłączeń, kolory, itp. – dokładne informacje na temat cech produktów i ich parametrów zawarte są w opisach produktów).
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 5. Na życzenie Użytkownika Przedsiębiorca wystawia fakturę VAT.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  1. karta płatnicza / kredytowa;
  2. za pośrednictwem zabezpieczonego i szyfrowanego systemu płatności PayU;
  3. przy odbiorze.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 6  DOSTAWA

 1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres dostawy wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Koszty transportu wyliczane są automatycznie i zostają przedstawione podczas reazlizacji zamówienia.
 3. Koszty transportu uwzględniają liczbę zamówianych produktów rozmiar oraz wagę.
 4. Jeżeli jeden z wymiarów grzejnika przekracza 150 cm albo gdy waga przesyłki jest większa od 30 kg, zamówienie musi zostać wysłane na palecie, przez co jego koszt wysyłki zwiększa się.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Zaleca się, choć nie jest to obowiązek i nie wpływa w jakikolwiek sposób na jego uprawnienia, aby w chwili odbioru przesyłki Użytkownik sprawdził, czy nie posiada ona widocznych uszkodzeń zewnętrznych, a w przypadku ich stwierdzenia spisał protokół szkodowy z przewoźnikiem i niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Przedsiębiorcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia:
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
  2. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;
  7. Zaleca się, choć nie jest to obowiązek Konsumenta i nie wpływa w jakikolwiek sposób na jego uprawnienia, aby zwrot rzeczy nastąpił w oryginalnym opakowaniu (które zostało wykonane w taki sposób, aby jak najlepiej chronić rzecz przed uszkodzeniami mechanicznymi, nie powodując zmniejszenia jej wartości). 
 7. Przy niektórych produktach, ze względu na ich charakter/gabaryty, odesłanie ich w zwykłym trybie pocztą może być niemożliwe. W takim przypadku:
  1. będą musieli Państwo również ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów;
  2. wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwoty około:
    
   LICZBA SZTUK CENA JEDNOSTKOWA ŁĄCZNA CENA TRANSPORTU
   1 grzejnik (paczka) 24,50 PLN 24,50 PLN
   2 grzejniki (paczki) 23,50 PLN / szt. 47 PLN
   3 grzejniki (paczki) 22,50 PLN / szt. 67,50 PLN
   4 grzejniki (paczki) 21,50 PLN / szt. 86 PLN
   5 grzejników (paczek) 20,50 PLN / szt. 102,50 PLN
   6 grzejników (paczek) 20,50 PLN / szt. 123 PLN
   7 grzejników (paczek) i więcej wysyłka całego zamówienia na palecie w cenie 97,50 PLN 97,50 PLN

  3. Przedsiębiorca, oferuje odbiór produktu od Konsumenta na jego koszt. Koszt odbioru, który Konsument powinien pokryć w momencie odebrania od niego produktu przez kuriera wskazany jest wyżej w tabeli (w z § 7 ust. 7 lit. „b” Regulaminu). W celu uzgodnienia odbioru produktu Konsument powinien skontaktować się z Przedsiębiorcą za pomocą poczty elektronicznej: outlet@termagroup.pl.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Przedsiębiorcy rzeczy Konsument (oraz Użytkownik nie będący Konsumentem) ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację można zgłosić:
  1. korzystając z formularza on-line (http://www.termaheat.pl/service_form.php);
  2. za pomocą poczty elektronicznej: serwis@termaheat.pl;
  3. pisemnie na podany w niniejszym regulaminie adres Przedsiębiorcy;
 4. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, zdjęcie wady oraz ewentualnie zdjęcie całego produktu (w przypadku grzejników), dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu oraz zdjęcia tabliczki znamionowej z numerem seryjnym znajdującej się z tyłu grzejnika. 
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Wyroby odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust. 1 Regulaminu, jednakże Przedsiębiorca, na życzenie Użytkownika, oferuje odbiór rzeczy bezpośrednio od niego na swój koszt (Przedsiębiorcy). W celu uzgodnienia odbioru rzeczy Użytkownik powinien skontaktować się z Przedsiębiorcą za pomocą poczty elektronicznej: serwis@termaheat.pl.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
  2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich (zwanych dalej SPSK) działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 2. Zasady dostępu do procedur SPSK:
  1. Warunkiem rozpoznania sprawy przed tym sądem jest zgoda obu stron sporu na jego rozstrzygnięcie przed SPSK. Rozprawa przed SPSK ma więc charakter dobrowolny i nie może odbyć się bez zgody jednej ze stron. Sąd też nie może w żaden sposób wpływać na strony postępowania, aby taką zgodę wyraziły;
  2. SPSK rozpatrują spory związane z zakupionym towarem (np. obuwiem, sprzętem RTV/AGD, grzejnikiem, grzałką) lub usługą (np. remontowo-budowlaną);
  3. Spod jurysdykcji SPSK wyłączone są sprawy dotyczące m.in. banków oraz ubezpieczycieli;
  4. Stroną postępowania przed SPSK może być z jednej strony Konsument, z drugiej Przedsiębiorca. Stronami postępowania przed SPSK nie mogą być wyłącznie Konsumenci lub Przedsiębiorcy;
  5. Postępowanie wszczyna strona (Konsument, Przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz powiatowy/miejski rzecznik konsumentów) składając do SPSK działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. w Gdańsku) odpowiedni wniosek;
  6. Postępowanie przed SPSK jest co do zasady bezpłatne, należy jednak liczyć się z ewentualną koniecznością poniesienia kosztów opinii rzeczoznawcy związanej z wydaniem opinii a także, w sytuacji, gdy konsument, który do reprezentowania swoich interesów wyznaczy pełnomocnika (niebędącego jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem), opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN;
  7. Posiadanie opinii rzeczoznawcy nie jest warunkiem zgłoszenia sprawy do SPSK. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Sąd powoła rzeczoznawcę, a koszty opinii ostatecznie pokryje strona, która przegra sprawę;
  8. Wyrok przed takim sądem oraz ugoda zawarta przed takim sądem mają moc równą wyrokowi sądu powszechnego i ugodzie zawartej przed takim sądem. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie. Strona może jednak zażądać uchylenia wyroku i złożyć skargę do sądu powszechnego;
  9. Szczegółowe zasady prowadzenie sporów przed SPSK, regulaminy, formularze, wzoru wniosków, dostępne są w sekretariatach Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z funkcjonalności dostępnych w Outlecie jest Sprzedający tj. TERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplach, Czaple 100, 80-298 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069067, NIP 5831018844, REGON 190558447.
 2. Sprzedający wskazuje następujący adres poczty do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
  a. listownie: TERMA Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, Czaple 100;
  b. za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: outlet@termagroup.pl.

 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji, późniejszej edycji konta na platformie B2B www.terma24.pl oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dokonywania zakupów w platformie B2B), będą przetwarzane przez Sprzedającego, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).
 4. Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Terma Sp. z o.o. w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

 5. W przypadku zamówienia przez usługi Newsletter, dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 6. Dane osobowe przekazane / udostępnione w ramach Outletu mogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedającego w innych celach, w przypadku gdy Użytkownik wyrazi osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.

 7. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Sprzedającego.

 8. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedającego jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedającemu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 9. Użytkownikom platformy B2B, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach Outletu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 10. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w ramach platformy B2B jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w platformie B2B  (np. rejestracja konta) lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w platformie B2B.

 11. Wszelkie zgody wyrażone w ramach platformy B2B dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.

 12. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.

 13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez platformę B2B zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.terma24.pl/node/8.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument znajduje się tutaj.